Reklamace

Jak postupovat v případě reklamace

Standarní jsou dva způsoby reklamace zboží zakoupené v našem obchodě nebo produkty značek RAVEN, PATHRON, CROXER (jejímiž jsme výhradními dovozci do ČR).

 

1) Reklamace pomocí zaslání fotografií reklamovaného produktu a popisu emailem

Máme k dispozici veškeré náhradní díly, proto není nutné u většiny reklamací zboží zasílat k nám. Reklamaci lze často vyřešit pouze zasláním fotografií a popisu důvodu reklamace. Na základě fotek a popisu necháme reklamaci posoudit výrobcem a v případě akceptované reklamace Vám zašleme náhradní díl. Pokud myslíte, že můžete svou reklamaci vyřešit takto, je to pak pro Vás nejrychlejší a nejpohodlnější způsob.

Co k reklamaci emailem potřebujeme

Foto

Ideálně z více úhlů vyfotit problematické místo u kterého máte podezření na výrobní vadu.

Popis

Popište daný problém a díl nebo část produktu u kterého máte podezření na výrobní vadu. Prosíme pište konstruktivně (bez emocí) - reklamaci neposuzujeme my, ale výrobce.

Informace o Vás

Kontakt na Vás. Email, telefon, jméno (na které byla vytvořena objednávka), popřípadě číslo objednávky.

 

 

2) Reklamace zasláním na naši adresu

Druhý standardní postup při reklamaci. Tento využijte, pokud se jedná o komplikovanější problém a myslíte, že nelze vyřešit zasláním náhradního dílu.

Co k reklamaci zasláním potřebujeme

1) Popis

Popište daný problém a díl nebo část produktu u kterého máte podezření na výrobní vadu. Prosíme pište konstruktivně (bez emocí) - reklamaci neposuzujeme my, ale výrobce.

2) Informace o Vás

Přibalte kontakt na Vás. Email, telefon, jméno (na které byla vytvořena objednávka), popřípadě číslo objednávky.

3) Odešlete zboží na adresu naší provozovny

Prosíme zabalte, výrobek tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození. V případě poškození výrobku náklady, které bude mít náš obchod s uvedením do původního stavu mohou být požadovány k úhradě. Odešlete na adresu naší provozovny:

Adresa pro zasílání zboží:

1)

Ing. Luděk Krejzar
SNOWBOARD-SHOP.CZ
Pod Branou 9
26101 Příbram
tel.: 773184548 (NUTNO ZADAT PŘEPRAVCI)

email: info@snbshop.cz (NUTNO ZADAT PŘEPRAVCI)

2) Zásilkovna

Pokud byste chtěli poslat zboží Zásilkovnou, pak zvolte následující pobočku: https://www.zasilkovna.cz/pobocky/pribram-od-dvoracek-spitalska

 

 

 

 

Na co se nevztahuje reklamace

Reklamace se nevztahuje na opotřebení součástek výrobku, které jsou spotřebním zbožím. Součástek, které se používáním postupně opotřebovávají. Na takovéto opotřebení se reklamace nevztahuje.

Příklad: Ojetí kol koloběžky. Opotřebení ložisek koloběžky. Opotřebení brzdy kolečkových bruslí. Ojetí koleček kolečkových bruslí. Atd.

 

 

Navraceni kupní ceny

Postupujeme standardně podle občanského zákoníku.
Zákazník má právo na vrácení peněz v jednom z následujících případů:
vada zakládá podstatné porušení smlouvy; nebo vadu nelze odstranit, nebo prodávající není schopný vadné zboží vyměnit za nové (např. z důvodu, že se zboží již nevyrábí); nebo stejná vada se objeví na zboží potřetí, tj. po minimálně dvou předchozích opravách; nebo na zboží se objeví současně alespoň tři vady, z nichž každá brání řádnému užívání věci;
nebo prodejce nedodržel lhůtu pro vyřízení reklamace.
 

Opotřebení zboží

Zboží si můžete vyzkoušet, nikoli však užívat a nemělo by dojít k jeho zjevnému opotřebení. Je třeba brát v úvahu náklady, které bude mít náš obchod s uvedením do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. S ohledem na různorodost zboží mohou být tyto náklady různě vysoké a řeší se individuálně. Tyto náklady pak mohou být započteny s částkou za vrácené zboží.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamační řád

Reklamační řád účelně upřesňuje postup v případě, že vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění reklamace.

Tento reklamační řád se vztahuje pouze na případy, kdy kupující je spotřebitelem dle § 419 občanského zákoníku.

Předcházení vzniku vady

Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.

Nadměrné či nevhodné užívání výrobku nebo jeho používání k nevhodnému účelu mohou nepříznivě ovlivnit funkčnost a životnost výrobku a může být důvodem odmítnutí reklamace.

Správná a pravidelná údržba výrobku je předpokladem pro dobrý stav zboží a jeho plnou funkčnost. 

Všeobecné reklamační podmínky

Práva kupujícího z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou a z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamační řádem v platném znění, který je neoddělitelnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je povinen seznámit kupujícího s obsahem reklamačního řádu vhodným způsobem (např. vyvěšením v prodejně, zveřejněním na www stránkách).

V případě, že kupující zjistí, že zboží není při převzetí ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího reklamaci. Za rozpor s kupní smlouvou nebo za vadu zboží nelze považovat a reklamaci nelze uplatnit v případě, že:

  • změna vlastností zboží vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného používání, skladování, nesprávného zásahu či mechanického poškození
  • změna vlastností zboží vznikla v důsledku neprovádění nutné údržby nebo v důsledku jejího nesprávného provedení
  • reklamace se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena
  • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím
  • zboží již je zcela opotřebováno v rámci své užitné hodnoty

Uplatnění reklamace

Kupující by měl reklamaci uplatnit v místě, ve kterém zboží zakoupil. Kupující má však právo uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně patřící prodávajícímu, v níž je přijetí reklamace možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží, popřípadě v místě podnikání nebo sídle prodávajícího. Výjimkou je uplatnění reklamace u osoby, která je určena k provedení opravy v potvrzení o povinnostech prodávajícího v případě vadného plnění.

Kupující by měl uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady. V případě, že kupující bude zboží po zjištění vady nadále používat a způsobí tak rozsáhlejší poškození, nebude reklamace uznána.

Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace v prodejně po celou provozní dobu.

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. doložit místo a čas uskutečnění koupě a cenu zakoupeného zboží. Výše uvedené náležitosti doloží kupující prodejním dokladem, potvrzením prodávajícího o povinnostech v případě vadného plnění, popř. jiným věrohodným způsobem.

Doba pro uplatnění práva z vady

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se pro určení záruční doby ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost (§ 2113 a násl.). Předchozí dvě věty neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Právo na reklamaci zanikne, nebylo-li uplatněno v době pro uplatnění práv z vadného plnění.

Doba od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy je kupující povinen zboží po skončení opravy převzít, se do doby pro uplatnění práv z vadného plnění nezapočítává.

Dobu pro uplatnění práv z vadného plnění nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou může zboží při správném užívání a údržbě, vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a intenzitě užívání, vydržet.

Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do třech pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré součásti zboží (např. v případě reklamace obuvi je kupující povinen předat prodávajícímu celý pár, pouze jedna bota nepostačuje) nebo podklady potřebné pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění částí zboží nebo podkladů od kupujícího bez zbytečného odkladu. Lhůta pozastavena do okamžiku dodání vyžádaných věcí a podkladů kupujícím.

Prodávající je oprávněn rozhodnout o reklamaci sám a není povinen vyhovět žádosti kupujícího o posouzení oprávněnosti reklamace třetí osobou. Prodávající je dále oprávněn rozhodnout sám o způsobu provedení opravy. Kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího předat zboží k opravě třetí osobě. V takovém případě ztrácí kupující nárok na bezplatné provedení opravy.

Kupující je povinen převzít si zboží k datu uvedeném na potvrzení o vyřízení reklamace. Nevyzvedne-li si kupující zboží do šesti měsíců od vyznačeného data a byl-li v této době kupující alespoň jednou vyzván k převzetí zboží, má prodávající právo zboží zlikvidovat.

Rozpor s kupní smlouvou

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva kupujícího

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

Na co se nevztahuje reklamace

Reklamace se nevztahuje na opotřebení součástek výrobku, které jsou spotřebním zbožím. Tzn. součástek, které se používáním postupně opotřebovávají. Na takovéto opotřebení se reklamace nevztahuje.

Příklad: Ojetí kol koloběžky. Opotřebení ložisek koloběžky.

 

 

Navraceni kupní ceny

Postupujeme standardně podle občanského zákoníku.
Zákazník má právo na vrácení peněz v jednom z následujících případů:
vada zakládá podstatné porušení smlouvy; nebo vadu nelze odstranit, nebo prodávající není schopný vadné zboží vyměnit za nové (např. z důvodu, že se zboží již nevyrábí); nebo stejná vada se objeví na zboží potřetí, tj. po minimálně dvou předchozích opravách; nebo na zboží se objeví současně alespoň tři vady, z nichž každá brání řádnému užívání věci;
nebo prodejce nedodržel lhůtu pro vyřízení reklamace.
 

Opotřebení zboží

Zboží si můžete vyzkoušet, nikoli však užívat a nemělo by dojít k jeho zjevnému opotřebení. Je třeba brát v úvahu náklady, které bude mít náš obchod s uvedením do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. S ohledem na různorodost zboží mohou být tyto náklady různě vysoké a řeší se individuálně. Tyto náklady pak mohou být započteny s částkou za vrácené zboží.